Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Một người chỉ có lý do để hối tiếc khi ...


Một người chỉ có lý do để hối tiếc khi anh ta gieo hạt và không ai gặt.
-
A man has cause for regret only when he sows and no one reaps.

Charles Goodyear

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà phát minh
Ngày sinh: 29/12/1800
Ngày mất: 1/7/1860

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống