Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Một nghề thì sống. Đống nghề thì ...


Một nghề thì sống. Đống nghề thì chết.

Tục ngữ Việt Nam

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việc

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống