Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Một ngày làm thầy, suốt đời là ...


Một ngày làm thầy, suốt đời là cha.

Ngạn ngữ Trung Quốc

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giáo dụcchagiáo viên

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống