Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Một aoxơ thực hành đáng giá hơn nhiều ...


Một aoxơ thực hành đáng giá hơn nhiều tấn thuyết giảng.
-
An ounce of practice is worth more than tons of preaching.

Mahatma Gandhi

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hành động

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 2/10/1869
Ngày mất: 30/1/1948
© 2012 Danh ngôn cuộc sống