Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Mong muốn là chưa đủ. Bạn phải khao khát. ...


Mong muốn là chưa đủ. Bạn phải khao khát. Động lực phải tuyệt đối hấp dẫn để vượt qua đượt những trở ngại chắc sẽ chắn xuất hiện trên đường đi.
-
Wanting something is not enough. You must hunger for it. Your motivation must be absolutely compelling in order to overcome the obstacles that will invariably come your way.

Les Brown

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Thầy giáo
Ngày sinh: 17/2/1945
© 2012 Danh ngôn cuộc sống