Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Mỗi vấn đề tôi giải quyết trở thành quy ...


Mỗi vấn đề tôi giải quyết trở thành quy luật được sử dụng sau đó để giải quyết các vấn đề khác.
-
Each problem that I solved became a rule, which served afterwards to solve other problems.

Rene Descartes

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Italia
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 31/3/1596
Ngày mất: 11/2/1650

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống