Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Mỗi người đều tạo lấy lực lượng và ...


Mỗi người đều tạo lấy lực lượng và số phận của chính mình.

Ngạn ngữ Pháp

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

số phận

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống