Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Mỗi người đều có tội với tất cả ...


Mỗi người đều có tội với tất cả những điều tốt mình không làm.
-
Every man is guilty of all the good he did not do.

Voltaire

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống