Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau. ...


Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau. Còn những gia đình bất hạnh thì lại hoàn toàn khác nhau.

Leo Tolstoy

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hạnh phúcgia đình

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Tiểu thuyết gia
Ngày sinh: 9/9/1828
Ngày mất: 20/11/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống