Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Mọi bức tường đều là một cánh ...


Mọi bức tường đều là một cánh cửa.
-
Every wall is a door.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hy vọng

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống