Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Mẹ hiền sinh con ngoan, lúa tốt cho gạo ...


Mẹ hiền sinh con ngoan, lúa tốt cho gạo ngon.

Ngạn ngữ Trung Quốc

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

mẹcon cái

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống