Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Mắt ta chỉ nhìn thấy những gì mà trí óc ...


Mắt ta chỉ nhìn thấy những gì mà trí óc đã sẵn sàng để lĩnh hội.
-
The eye sees only what the mind is prepared to comprehend.

Robertson Davies

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

trí tuệ

Tiểu sử

Quốc gia: Canada
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 28/8/1913
Ngày mất: 2/12/1995
© 2012 Danh ngôn cuộc sống