Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Lý tưởng là sự thấu hiểu giàu tưởng ...


Lý tưởng là sự thấu hiểu giàu tưởng tượng về thứ đáng khát khao trong thứ có thể đạt được.
-
Ideals are an imaginative understanding of that which is desirable in that which is possible.

Walter Lippmann

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 23/9/1889
Ngày mất: 14/12/1974

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống