Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Luôn luôn tối nhất trước bình ...


Luôn luôn tối nhất trước bình minh.
-
It is always darkest just before the day dawneth.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hy vọng

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống