Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Lực lượng của dân chúng nhiều vô cùng. ...


Lực lượng của dân chúng nhiều vô cùng. Không cố, thì việc gì làm cũng không xong.

Hồ Chí Minh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sức mạnh

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Tổng thống
Ngày sinh: 19/5/1890
Ngày mất: 2/9/1969
© 2012 Danh ngôn cuộc sống