Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Luật lệ không công bằng tự nó đã là ...


Luật lệ không công bằng tự nó đã là một dạng bạo lực.
-
An unjust law is itself a species of violence.

Mahatma Gandhi

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 2/10/1869
Ngày mất: 30/1/1948
© 2012 Danh ngôn cuộc sống