Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Luật lệ không bao giờ khiến con người tự ...


Luật lệ không bao giờ khiến con người tự do, chính con người phải làm cho luật lệ tự do.
-
The law will never make a man free; it is men who have got to make the law free.

Henry David Thoreau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tự do

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống