Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Luật đơn giản khi ứng phó với những ...


Luật đơn giản khi ứng phó với những người khó ở cùng là hãy nhớ rằng người này đang cố gắng thể hiển sự ưu việt của mình; và bạn phải ứng phó với anh ta từ quan điểm đó.
-
A simple rule in dealing with those who are hard to get along with is to remember that this person is striving to assert his superiority; and you must deal with him from that point of view.

Alfred Adler

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đơn giảnquan điểm

Tiểu sử

Quốc gia: Áo
Nghề nghiệp: Bác sĩ
Ngày sinh: 7/2/1870
Ngày mất: 28/5/1937

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống