Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Lòng yêu nước là một động cơ chóng tàn ...


Lòng yêu nước là một động cơ chóng tàn hiếm khi sống lâu hơn mối đe dọa xã hội đã dựng nó dậy.
-
Patriotism is an ephemeral motive that scarcely ever outlasts the particular threat to society that aroused it.

Denis Diderot

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

yêu nướcxã hội

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 5/10/1713
Ngày mất: 31/7/1784
© 2012 Danh ngôn cuộc sống