Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Lòng can đảm của những người bình ...


Lòng can đảm của những người bình thường là tất cả những gì ngăn cách giữa chúng ta và bóng tối.
-
The courage of very ordinary people is all that stands between us and the dark.

Pam Brown

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

can đảm

Tiểu sử

Quốc gia: Úc
Nghề nghiệp: Nhà thơ
© 2012 Danh ngôn cuộc sống