Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Lòng cả tin của người phụ nữ vốn là ...


Lòng cả tin của người phụ nữ vốn là mầm mống gây nên điều bất hạnh sau này.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

phụ nữniềm tin

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống