Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Lời tạm biệt khiến bạn phải suy nghĩ. Nó ...


Lời tạm biệt khiến bạn phải suy nghĩ. Nó khiến bạn nhận ra bạn đã có gì và bạn đã mất gì, và bạn đã không biết quý trọng điều gì.
-
Goodbye's make you think. They make you realize what you've had and what you've lost, and what you've taken for granted.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

suy nghĩ

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống