Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Lời nói như con ong nó có mật và có ...


Lời nói như con ong nó có mật và có ngọc.

Ngạn ngữ Anh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lời nói

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống