Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà ...

Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Tục ngữ Việt Nam

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống