Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Lời nói chân thực như cái hôn nóng bỏng ...


Lời nói chân thực như cái hôn nóng bỏng của đàn bà. Tôi sẽ vì chân lý ấy mà chạy chân không trên than hồng.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chân lýlời nói

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống