Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Lợi nhuận làm ra lúc bạn mua chứ không ...


Lợi nhuận làm ra lúc bạn mua chứ không phải lúc bạn bán.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kinh doanh

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống