Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Liều thuốc cho sự sai trái là quên chúng ...


Liều thuốc cho sự sai trái là quên chúng đi.
-
Injuriarum remedium est oblivio.

Publilius Syrus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sai lầm

Tiểu sử

Quốc gia: Syria
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày mất: 43 AD
© 2012 Danh ngôn cuộc sống