Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Lí lẽ tự phục tùng chính nó, còn ngu dốt ...


Lí lẽ tự phục tùng chính nó, còn ngu dốt thì phục tùng bất cứ thứ gì nó được ra lệnh.
-
Reason obeys itself; and ignorance submits to whatever is dictated to it.

Thomas Paine

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ngu dốtphục tùng

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 29/1/1737
Ngày mất: 8/6/1809

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống