Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Làm việc thiện được thiện, làm điều ác ...

Làm việc thiện được thiện, làm điều ác bị quả báo.

Làm việc thiện được thiện, làm điều ác bị quả báo.

Ngạn ngữ Trung Quốc

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thiện ác

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống