Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Làm điều đúng không bao giờ là sớm ...


Làm điều đúng không bao giờ là sớm quá.
-
What is right to be done cannot be done too soon.

Jane Austen

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chân lýlương tâm

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/12/1775
Ngày mất: 18/7/1817
© 2012 Danh ngôn cuộc sống