Không xiềng xích hay thế lực bên ngoài nào ...


Không xiềng xích hay thế lực bên ngoài nào có thể ép buộc tâm hồn của một người tin hay không tin.
-
No iron chain, or outward force of any kind, can ever compel the soul of a person to believe or to disbelieve.

Thomas Carlyle

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 4/12/1795
Ngày mất: 5/2/1881
© 2012 Danh ngôn cuộc sống