Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Không sợ sự dốt nát, mà đáng sợ sự ...


Không sợ sự dốt nát, mà đáng sợ sự hiểu biết giả. Tất cả cái ác trên thế gian đều bắt đầu từ đó.

Leo Tolstoy

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

dốt nát

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Tiểu thuyết gia
Ngày sinh: 9/9/1828
Ngày mất: 20/11/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống