Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Không phải bao giờ dưới một khuôn mặt ...


Không phải bao giờ dưới một khuôn mặt xinh đẹp cũng ẩn náu một tâm hồn trong trắng.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

vẻ đẹp

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống