Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Không oán trời, không trách đất, phàm làm ...


Không oán trời, không trách đất, phàm làm người nên hiểu số mệnh.
-
Bất oán thiên, bất vưu nhân, hạ học nhi thượng đạt.

Khổng Tử

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

số phậnsinh mệnh

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 551 BC
Ngày mất: 4/8/480 BC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống