Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Không nên đánh giá cuộc sống chỉ bằng ...


Không nên đánh giá cuộc sống chỉ bằng tiêu chuẩn của đồng đô và đồng xu.
-
Life should not be estimated exclusively by the standard of dollars and cents.

Charles Goodyear

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tiền bạc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà phát minh
Ngày sinh: 29/12/1800
Ngày mất: 1/7/1860

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống