Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Không làm một việc gì có nghĩa là đã làm ...


Không làm một việc gì có nghĩa là đã làm một việc xấu.

Ngạn ngữ Nhật Bản

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việc

Tiểu sử

Quốc gia: Nhật Bản
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống