Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ ...


Không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết mình xấu.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hài hước

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống