Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Không có nhận thức nào về đạo đức lại ...


Không có nhận thức nào về đạo đức lại không dẫn tới điều gì đó bất tiện.
-
There is no moral precept that does not have something inconvenient about it.

Denis Diderot

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đạo đức

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 5/10/1713
Ngày mất: 31/7/1784
© 2012 Danh ngôn cuộc sống