Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Không có lớp học dạy đời cho những ...


Không có lớp học dạy đời cho những người mới bắt đầu; luôn luôn bạn sẽ buộc phải ứng phó với điều khó khăn nhất ngay lập tức.
-
There are no classes in life for beginners; right away you are always asked to deal with what is most difficult.

Rainer Maria Rilke

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khó khăn

Tiểu sử

Quốc gia: Áo
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 4/12/1875
Ngày mất: 29/12/1926
© 2012 Danh ngôn cuộc sống