Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Không có gì mà chúng ta nhận được với ...


Không có gì mà chúng ta nhận được với sự miễn cưỡng như lời khuyên.
-
There is nothing which we receive with so much reluctance as advice.

Joseph Addison

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà soạn kịch
Ngày sinh: 1/5/1672
Ngày mất: 17/6/1719
© 2012 Danh ngôn cuộc sống