Không có gì làm cho con vui hơn vinh dự của ...


Không có gì làm cho con vui hơn vinh dự của cha, không có gì làm cha vui hơn thành quả của con.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cha con

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Câu trả lời ngắn nhất là hành động.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống