Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Không có công thức hay biện pháp nào. Bạn ...


Không có công thức hay biện pháp nào. Bạn học yêu thương bằng cách yêu thương - bằng cách để tâm và làm những điều phát hiện ra mình cần phải làm.
-
There isn't any formula or method. You learn to love by loving - by paying attention and doing what one thereby discovers has to be done.

Aldous Huxley

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

yêu thương

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 26/7/1894
Ngày mất: 22/11/1963

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống