Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Không có cái gì độc bằng cái ...


Không có cái gì độc bằng cái lưỡi.

Tục ngữ Việt Nam

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống