Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Không ai quay trở lại từ thế giới bên kia ...


Không ai quay trở lại từ thế giới bên kia để kể chuyện về cuộc hành trình của mình.

Ngạn ngữ Pháp

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thế giới

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống