Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Không ai nhận ra có những người bỏ ra nỗ ...


Không ai nhận ra có những người bỏ ra nỗ lực nhiều khủng khiếp chỉ để được bình thường.
-
Nobody realizes that some people expend tremendous energy merely to be normal.

Albert Camus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/11/1913
Ngày mất: 4/1/1960

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống