Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Không ai nhận được từ tự nhiên quyền ra ...


Không ai nhận được từ tự nhiên quyền ra lệnh cho người khác.
-
No man has received from nature the right to command his fellow human beings.

Denis Diderot

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tự nhiên

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 5/10/1713
Ngày mất: 31/7/1784
© 2012 Danh ngôn cuộc sống