Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khoa học là một thứ thuốc giải độc lớn ...


Khoa học là một thứ thuốc giải độc lớn nhất đối với sự ám độc của lòng nhiệt thành và mê tín

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khoa họcmê tín

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống