Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khoa học giúp chúng ta trở nên một nhà ...


Khoa học giúp chúng ta trở nên một nhà thông thái; lý trí giúp chúng ta nên người.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khoa họclý trí

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống