Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khó mà làm hài lòng được tất cả mọi ...


Khó mà làm hài lòng được tất cả mọi người.
-
It is a very hard undertaking to seek to please everybody.

Publilius Syrus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Syria
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày mất: 43 AD
© 2012 Danh ngôn cuộc sống