Khó khăn trong công việc chính là không đủ ...


Khó khăn trong công việc chính là không đủ năng lực. Rắc rối trong công việc chính là thiếu khả năng.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việckhả năng

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống